Sėdimos pozos

* Akarshana Dhanurasana;

* Bhadrasana;

* Baddha Konasana;

* Vakrasana;

* Ardha Matsyendrasana;

* Ushtrasana;

* Paschimotanasana;

* Vajrasana;

* Supta Vajrasana;

* Parvatasana;

* Gomukhasana;

* Janusirasana;

* Sasankasana.

Parašykite komentarą