Bandhas

* Uddiyana Bandha;

* Nauli.

Parašykite komentarą